نصب 6 دستگاه کارتخوان بر روی وندینگ حکیمیه

نصب 6 دستگاه کارتخوان بر روی وندینگ حکیمیه

نصب 6 دستگاه کارتخوان بر روی وندینگ حکیمیه

4 اسفند2017
نصب 6 دستگاه کارتخوان بر روی وندینگ حکیمیه
تعدا 6 دستگاه واسط کارتخوان بر روی دستگاه ها ی وندینگ ماشین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال واقع در حکیمیه تهران، با موفقیت نصب و راه اندازی گردید. 

نظرات ارسال شده
5/5 0 0 0
فرم ارسال نظرات